Basisschool de Violier

Basisschool de ViolierOp 1 september 2003 is basisschool De Violier ontstaan. Met ruim 600 leerlingen, meer dan 50 medewerkers verdeeld over drie gebouwen is De Violier de enige basisschool in de kern Maasbree.
Gelegen in het centrum van het dorp, gaan onze kinderen van de groepen 1 tot en met 4 naar de locatie aan de Broekstraat, de groepen 5 en 6 naar het Kennedyplein en de groepen 7 en 8 zijn inmiddels (door de bouw van de nieuwe school) gehuisvest in het voormalige gemeentehuis.

In onze onderwijskundige visie is het Ontwikkelings-gericht onderwijs (OGO) steeds meer ons onderwijsconcept. aan het worden. We leven meer en meer in een wereld waarin alles met alles samen-hangt en om die onderlinge verbinding aan kinderen te kunnen laten zien, zullen in beginsel op enkele vakgebieden een aantal malen per jaar leerstof en actualiteit samengevoegd worden aan de hand van een the-ma. Basisontwikkeling (groep 1-4) en thematisch onderwijs gaan hierin heel goed samen en het thematisch werken krijgt een steeds groter aan-deel binnen ons onderwijsaanbod.
Wij verzorgen inspirerend onderwijs in een rijke leer- en leefgemeen-schap, waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat; pas als het kind lekker in zijn vel zit, komt het tot leren en ontwik-kelen
Op deze wijze sluit ons onderwijs zo goed mogelijk aan bij de eisen van deze tijd en de leerbehoefte van onze kinderen.
Op basis van onze onderwijskundige visie, zoals basisontwikkeling, thematisch onderwijs en zelfstandig leren, geven wij inhoud aan ons onderwijs. De inrichting en organisatie wordt gekenmerkt door het leerstofjaar-klassensysteem. Dit systeem houdt in dat er gewerkt wordt met kinderen van dezelfde leeftijd in een groep (uitgezonderd in de groepen 1-2).
Verder zal er naast deze visieontwikkeling ook aandacht blijven uitgaan naar nieuwe, actuele inzichten ten behoeve van de (specifieke) leervragen van onze kinderen. De Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) is een model dat ook bij ons op school zijn intrede heeft gedaan. HGPD gaat sterk uit van leervragen en -behoeftes van het kind, waarbij de onderwijs-professional zoveel mogelijk tracht aan te sluiten. Hierbij wél kijkende naar wat de mogelijkheden zijn in relatie tot wat er maatschappelijk ge-vraagd en verlangd wordt.
Een onderwijsorganisatie is continu in ontwikkeling. De dynamiek van de wereld om ons heen verplicht ons om hiermee gelijke tred te houden en moreel verantwoord bezig te zijn en te blijven. Hierbij ons steeds de vraag stellende: wat is goed voor de kinderen?

De Violier is een organisatie in groei en ontwikkeling. Hierin willen wij een open oor en oog hebben voor de omgeving en zoeken we samenwerking met mogelijke partners. Samenwerking die tot intensievere zorg en verbetering van onze onderwijskwaliteit zal leiden. Ouders spelen een prominente rol. Als klankbord en referentiekader signaleren zij ontwikkelingen en voorzien ons onderwijs van gerichte feedback.

Nog dit jaar start in het centrum van Maasbree de bouw van een nieuwe Brede School. In dit gebouw wordt zowel onderwijs als kinderopvang (Bobo Kindercentra) gehuisvest.

Zie ook: violier.kerobei.nl